Splošni prodajni pogoji

1. Splošni pogoji poslovanja

 • Splošni prodajni pogoji družbe Niro steel d.o.o. Jesenice urejajo pravna razmerja med družbo Niro steel d.o.o., Cesta železarjev 8d, Jesenice (v nadaljevanju prodajalec) in kupcem proizvodov iz prodajnega programa Prodajalca.
 • Splošni prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med prodajalcem in kupcem, razen če se glede posameznih pravic in obveznosti prodajalec in kupec izrecno (pisno) dogovorita drugače. 
 • Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje podjetja Niro steel d.o.o.

 

2. Ponudbe, naročila

 • Vse ponudbe brez ustreznega pisnega naročila kupca so za prodajalca neobvezujoče. Šteje se, da je naročilo kompletno, ko vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo blaga.
 • K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni in nam posredovani. Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu dogovorili za standardne lastnosti prodajalčevega blaga.

 

3. Politika cen

 • Vse navedene cene so neto cene v evrih in ne vključujejo DDV-ja.
 • Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na potrditvi naročila. Morebitni rabati se dogovorijo v pisni obliki ob posamičnem naročilu.
 • Prodajalčeve cene so, če ni drugače navedeno, podane s pariteto EXW Jesenice. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS.
 • V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.

 

4. Cene in plačilni pogoji

 • Plačilni rok je rok oziroma dan, ko mora kupec celotni znesek fakture nakazati na TRR prodajalca. Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih na izstavljenih fakturah.
 • Za nepravočasno plačilo si prodajalec pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti, od dneva zamude dalje do plačila in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.
 • Pri poslovanju s strankami v tujini, so plačilni pogoji vezani na posamično naročilo hkrati navedeni na ponudbi in potrditvi prejetega naročila.
 • Za nove kupce se za prvo naročilo pred dobavo blaga zahteva sto odstotno predplačilo po izstavljenem predračunu.
 • Če se kupcu znatno poslabša plačilna sposobnost oziroma ne more nuditi zadostnega zavarovanja plačila, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo, razen če kupec, na zahtevo prodajalca zagotovi ustrezno zavarovanje.

 

5. Dobava blaga

 • Rok dobave je naveden na potrditvi naročila.
 • Prodajalec si v primeru višje sile, zastojev v proizvodnji, strojeloma ali drugih izrednih dogodkov pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov in sicer za čas trajanja izrednega dogodka.
 • Prodajalec si pridržuje pravico do delne dobave blaga.

 

6. Pridržek lastninske pravice

 • Dobavljeno blago ostane last prodajalca do popolnega poplačila.

 

7. Jamčenje za napake

 • Kupec je dolžan očitne napake blaga pisno javiti takoj ob prevzemu, skrite napake pa najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravico iz naslova jamčenja.
 • Prodajalec ne jamči za napake blaga, če je bilo uporabljeno za namene, ki mu niso bili znani ob naročilu kupca. Kupec ima v primeru upravičene reklamacije pravico zahtevati znižanje cene, popravilo blaga ali nadomestno dobavo blaga.

 

8. Odgovornost

 • Prodajalec jamči, da je dobavljeno blago brez napak in v skladu s specifikacijo na naročilu in potrditvi naročila. V primeru odstopanja od kvalitete se zaveže nadomestiti oz. popraviti reklamirano blago. Za škodo izgube proizvodnje kupca, izgube dobička, izgube poslovnega interesa prodajalec ne odgovarja. V vsakem primeru je odgovornost omejena do višine reklamiranega blaga.

 

9. Varovanje zaupnih in drugih podatkov

 • Prodajalec in kupec se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost še najmanj pet (oz po dogovoru) let po poteku ali prekinitvi pogodbenega razmerja.
 • Nobena stranka ne sme podatkov iz prejšnjega odstavka razkriti ali jih uporabljati za kakršenkoli namen, ki ni neposredno povezan z izvajanjem pravic in obveznosti iz pogodbe, brez predhodnega pisnega soglasja druge stranke.
 • Kot poslovna skrivnost se štejejo skice, sheme, izračuni, navodila, spiski, dopisi, zapiski, pogodbene listine in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki.

 

10. Pristojno sodišče

 • Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu, kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih prodajnih pogojev.
 • Vsi spori se presojajo v skladu s slovenskim materialnim pravom. Pristojno je Okrožno sodišče v Kranju.

 

11. Veljavnost splošnih prodajnih pogojev

 • Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Prodajalec in kupec predhodno izrecno drugače dogovorita.
 • Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih pogojev. 

 

Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.nirosteel.si  in veljajo od 10. 5. 2021.

Jesenice, maj 2021                                                                             

Ksenja Brelih Klincov